Bestyrelsesmøde


Generalforsamling 2024

Referat

Benny byder velkommen. Der var i alt 18 fremmødte

 

Dagsorden:

1.       Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog Bendt Pedersen – Han blev valgt.

Bendt kunne konstatere, at generalforsamlingen er lovlig indkaldt, idet den er annonceret på hjemmesiden og på Facebook 22/2-24

 

2.       Valg af stemmetællere

Blev udsat til valget skulle foregå og blev derfor ikke nødvendigt

 

3.       Beretning for det forløbne år

Et år er gået siden sidste generalforsamling.

Der blev valgt en fuldtallig bestyrelse og vi har fået delt opgaverne imellem os, hvor vi alle hver især bidrager med det vi brænder for.

Der er sket meget i løbet af de 12 måneder

Vi startede som nøglehus og nu har vi ansat en vært.

Vi har haft en hel del møder undervejs – gode – konstruktive – iderige og med rigtig god stemning – kortere møder end tidligere, men til gengæld meget effektive.    

I nøglehustiden var der rigtig meget arbejde – specielt for dig Jan, som næsten boede her i huset.

Mange opgaver er blevet løst undervejs, fordi vi er så heldige, at mange byder ind med deres hjælp.

Lad mig starte fra en ende af - og ikke nødvendigvis i rækkefølge – skulle nogen blive glemt, så er det ikke med vilje:

Asfalt på parkeringspladsen

Hjertestarter sat op

En del el-arbejde i huset

Vi har fået to ovne, som begge er sat til

Gaskomfuret virker 100 procent

Statusoptælling af alt inventar i huset

Kølerum rengjorte

Udeområder revet

Anskaffelse af midler til forsamlingshusets drift – eks lakere gulve. Vi har fået et beløb til at lakere gulve for via fonde

Flytte borde og stole – en gang imellem mere end en gang om ugen.

Vi snakkede også om lidt aktiviteter til huset.

Det førte til et blomsterbinding/juletræsdekorationer mm-arrangement i november med 29 damer og en mand – tak til jer, der arrangerede det.

Så har vi haft juletræ d. 10. december. Der var over 150 deltagere. Vi havde en julemand og en nissepige. Det var rigtig godt at have folk udefra til at aktivere gæsterne.

Sidst et meget velbesøgt Tupperwarearrangement

På et tidspunkt snakkede vi på et bestyrelsesmøde om husets fremtid – nøglehus eller ikke.

I den sammenhæng dukkede der navn op, som vi fulgte op på. Det førte til, at vi den 1. februar i år kunne byde velkommen til Mikkel som ny forpagter. Det er vi meget glade for.

En efterfølgende reception med omkring 170 besøgende var en meget positiv oplevelse med god musik og super god mad.

Ved Mikkels opstart 1. februar havde vi en del gæster, som havde planlagt at holde fest her som nøglehusbrugere. De blev alle kontaktet og fik lov til at holde deres fest under disse betingelser. Den næstsidste holdt fest midt i denne måned. Så er der en i august og ellers er det Mikkel, der står for festerne.

Mikkel fik d. 1. februar, da han startede, lavet en ny Facebookprofil og den bliver brugt rigtig meget.

Samme dag fik vi en ny hjemmeside, som siden bliver løbende opdateret. Hvis I ikke har været inde og kigge, så kan jeg kun anbefale det. Der står en del efterhånden og ikke mindst tilbud om fester og mad ud af huset.

Bankospillerne er noget for sig. De er her hver onsdag. Det er bare godt gået. En masse frivilligt arbejde bliver lagt i at få det til at køre. Stor respekt for det.

Pensionisterne er her – har været her 6 – 7 gange siden sidste generalforsamling – det er så hyggeligt at møde dem og snakke om både nyt og gammelt.

Vi håber fra bestyrelsernes side, at vi fremadrettet kan opleve en øget aktivitet i huset, så vi kan få lov til at beholde Mikkel i mange år – støt op omkring ham, så han får meget at lave. Vi kom på vores sidste med en del forslag til aktiviteter her i huiset. Det arbejder vi videre på, når vi mødes til første bestyrelsesmøde i april.

Til sidst vil jeg sige en stor tak til bestyrelsen for huset, til vennerne, til bankospillerne og til pensionistforeningen for jeres utrolig positive indgang til arbejdet med at få huset til at køre rundt. Det er dejligt at opleve. Uden jeres hjælp og opbakning er jeg ikke sikker på, at jeg fortsat vil være her.

Tak til dig Mikkel, fordi du har taget denne udfordring op. Tak til din familie for at bakke dig op.

Tak til andre, som bidrager i forskellige sammenhænge med jeres hjælp.

En særlig tak til dig, Jan, for alt det du gør og har gjort. Du har stort set svar på alt, når jeg ringer og spørger. Det har i perioder været mange gange om ugen. Jeg har ikke oplevet, at du har sagt nej til noget.

Med dette slutter jeg beretningen for det forgangne år.

 

Beretningen blev taget til efterretning

 

4.       Fremlæggelse af regnskab

Jan fremlagde det reviderede regnskab. Det blev godkendt

 

5.       Kontingentfastsættelse

Kontingentet bibeholdes – kr. 100,- pr. år

 

6.       Indkomne forslag

Der var ikke indkommet nogen forslag

 

7.       Valg af bestyrelse

På valg er

Anker Nielsen

Jan Kristiansen

Ole Truelsen

Tine Lund

Alle 4 modtog genvalg og er hermed valgt for 2 år

 

8.       Valg af suppleant

Henrik Lauenborg modtog ikke genvalg.

I stedet blev valgt Henrik Osterkryger

 

9.       Valg af bilagskontrollanter

Kirsten Berggren og Randi Jensen modtog genvalg

 

10.   Valg af bilagskontrollantsuppleant

Bente Holm Jensen modtog genvalg

 

11.   Evt

Vi skal have slettet den gamle Facebook-profil

Vi opfordrer folk til at købe nye medlemskort

 

Bendt takkede for god ro og orden.

 

 

 

 

Ref: Benny