Møde i Fuglebjerg Forsamlingshus

tirsdag d. 30. april kl. 19.00

 

Dagsorden:

1)   Godkendelse af dagsorden

- godkendt af alle.

 

2)   Godkendelse af referat fra sidste møde

- referat er ikke fremsendt, da Benny forsøger og lægge det ind på hjemmesiden.

 

3)   Konstitueringer

- ingen ændringer alle fortætter som før, dog er Henrik Osterkryger valgt ind som suppleant.

 

4)   Siden sidst – herunder generalforsamlingen

- 18 stk. deltog til generalforsamlingen. Benny forsøger sig med og lægge referaterne fra bestyrelsesmøderne ind på hjemmesiden, så man bare skal klikke på datoen, så kommer referatet frem.

- Lisbeth og Benny har ryddet op i huset og sat hylder op.

- Vi har fejret at huset er blevet gældfri.                                                                    (lille komsammen i huset fredag d. 12/4-24)

 

5)   Økonomi

-       Regnskab udleveret.

-       Den nye ejendomsvurdering lyder på 79.000kr for grunden (tidligere vurderet til ca. 1 mio.)

 

 

 

 

 

6)   Kommende arbejdsopgaver

 

*Herunder opfølgning fra sidste møde på ”Årshjul i forsamlingshuset”

*Hvad kan / skal vi hver især byde ind på ift. kommende aktiviteter, eks. juletræ, Oktoberfest, mm.

 

- Grill/Grissefest, der serveres pattegris. Dato for arrangementet d. 16 el. 23/8-24. Banko foreningen vil gerne sponsorere nogle penge til arrangementet.

- Oktoberfest, der er plads til 175 personer (minimum 50 pers.) Billetter købes via billetto.dk og køberen betaler gebyret hos udbyder.

Lisbeth og Mikkel står for det.

- Juledekorations kursus, afholdes d. 14/11-24. Tine står for det.

- Julefrokost, afholdes muligvis d. 29/30 nov. Vi er forespørge de største firmaer i byen om det kunne have interesse, hvis vi skal holde det begge dage. (firma julefrokost muligvis om fredagen)

- Juletræsfest, afholdes som de foregående år. Datoen bliver d. 8/12-24, Dorthe og Jan står for det.

 

7)   Mødedatoer til og med marts 2025?

 

21/5, 18/6, 23/7, *20/8, 24/9, 22/10, 19/11, 21/1- 25, 18/2-25,

generalforsamling 25/3-25

 

-       D. 20/8-24 flyttes til d. 27/8-24

 

8)   Til og fra bestyrelse, venner, bankospillere, Mikkel og andre

 

-       Gulvet skal slibes i uge 21 fra torsdag og ugen ud, Alstrøm Gulvservice i Sandved står for dette.

-       Plankeværk omme i gården, da uvedkommende render rundt deromme. Benny undersøger hvad det vil koste. Forslag til hegn type modtages gerne.

-       Forslag til arrangementer i foråret f.eks. vinsmagning med Steen el. drik og strik

 

9)   Næste møde d. 21/5 kl. 19.00

-       Aflyses og næste møde bliver d. 18/6-24

-       Byd gerne ind med punkter til dagsorden.

 

10)               Evt.

-       Hvad er der galt med den store ovn – vand kan tilsluttes hvis der skal bruges damp, men den er utæt + der mangler nogle varmelegemer. Der kan desværre ikke anskaffes nogle nye. Kan påvirke at den ikke bager ens.

-       Tagrender skal renses, Jan vil gerne gøre det sammen med en anden.

-       Blomster krukkerne foran, plantes til af Tine og huset betaler dette. Pris ca. 1000-1500kr.

 

Fremmødte: Jan, Dorthe, Lisbeth, Henrik, Benny, Henny, Ole T, Linda, Mikkel og Tine

Fraværende: Ole Kert


Generalforsamling i Fuglebjerg Forsamlingshus 26/3-2024

 

Referat

Benny byder velkommen. Der var i alt 18 fremmødte

 

Dagsorden:

1.       Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog Bendt Pedersen – Han blev valgt.

Bendt kunne konstatere, at generalforsamlingen er lovlig indkaldt, idet den er annonceret på hjemmesiden og på Facebook 22/2-24

 

2.       Valg af stemmetællere

Blev udsat til valget skulle foregå og blev derfor ikke nødvendigt

 

3.       Beretning for det forløbne år

Et år er gået siden sidste generalforsamling.

Der blev valgt en fuldtallig bestyrelse og vi har fået delt opgaverne imellem os, hvor vi alle hver især bidrager med det vi brænder for.

Der er sket meget i løbet af de 12 måneder

Vi startede som nøglehus og nu har vi ansat en vært.

Vi har haft en hel del møder undervejs – gode – konstruktive – iderige og med rigtig god stemning – kortere møder end tidligere, men til gengæld meget effektive.    

I nøglehustiden var der rigtig meget arbejde – specielt for dig Jan, som næsten boede her i huset.

Mange opgaver er blevet løst undervejs, fordi vi er så heldige, at mange byder ind med deres hjælp.

Lad mig starte fra en ende af - og ikke nødvendigvis i rækkefølge – skulle nogen blive glemt, så er det ikke med vilje:

Asfalt på parkeringspladsen

Hjertestarter sat op

En del el-arbejde i huset

Vi har fået to ovne, som begge er sat til

Gaskomfuret virker 100 procent

Statusoptælling af alt inventar i huset

Kølerum rengjorte

Udeområder revet

Anskaffelse af midler til forsamlingshusets drift – eks lakere gulve. Vi har fået et beløb til at lakere gulve for via fonde

Flytte borde og stole – en gang imellem mere end en gang om ugen.

Vi snakkede også om lidt aktiviteter til huset.

Det førte til et blomsterbinding/juletræsdekorationer mm-arrangement i november med 29 damer og en mand – tak til jer, der arrangerede det.

Så har vi haft juletræ d. 10. december. Der var over 150 deltagere. Vi havde en julemand og en nissepige. Det var rigtig godt at have folk udefra til at aktivere gæsterne.

Sidst et meget velbesøgt Tupperwarearrangement

På et tidspunkt snakkede vi på et bestyrelsesmøde om husets fremtid – nøglehus eller ikke.

I den sammenhæng dukkede der navn op, som vi fulgte op på. Det førte til, at vi den 1. februar i år kunne byde velkommen til Mikkel som ny forpagter. Det er vi meget glade for.

En efterfølgende reception med omkring 170 besøgende var en meget positiv oplevelse med god musik og super god mad.

Ved Mikkels opstart 1. februar havde vi en del gæster, som havde planlagt at holde fest her som nøglehusbrugere. De blev alle kontaktet og fik lov til at holde deres fest under disse betingelser. Den næstsidste holdt fest midt i denne måned. Så er der en i august og ellers er det Mikkel, der står for festerne.

Mikkel fik d. 1. februar, da han startede, lavet en ny Facebookprofil og den bliver brugt rigtig meget.

Samme dag fik vi en ny hjemmeside, som siden bliver løbende opdateret. Hvis I ikke har været inde og kigge, så kan jeg kun anbefale det. Der står en del efterhånden og ikke mindst tilbud om fester og mad ud af huset.

Bankospillerne er noget for sig. De er her hver onsdag. Det er bare godt gået. En masse frivilligt arbejde bliver lagt i at få det til at køre. Stor respekt for det.

Pensionisterne er her – har været her 6 – 7 gange siden sidste generalforsamling – det er så hyggeligt at møde dem og snakke om både nyt og gammelt.

Vi håber fra bestyrelsernes side, at vi fremadrettet kan opleve en øget aktivitet i huset, så vi kan få lov til at beholde Mikkel i mange år – støt op omkring ham, så han får meget at lave. Vi kom på vores sidste med en del forslag til aktiviteter her i huiset. Det arbejder vi videre på, når vi mødes til første bestyrelsesmøde i april.

Til sidst vil jeg sige en stor tak til bestyrelsen for huset, til vennerne, til bankospillerne og til pensionistforeningen for jeres utrolig positive indgang til arbejdet med at få huset til at køre rundt. Det er dejligt at opleve. Uden jeres hjælp og opbakning er jeg ikke sikker på, at jeg fortsat vil være her.

Tak til dig Mikkel, fordi du har taget denne udfordring op. Tak til din familie for at bakke dig op.

Tak til andre, som bidrager i forskellige sammenhænge med jeres hjælp.

En særlig tak til dig, Jan, for alt det du gør og har gjort. Du har stort set svar på alt, når jeg ringer og spørger. Det har i perioder været mange gange om ugen. Jeg har ikke oplevet, at du har sagt nej til noget.

Med dette slutter jeg beretningen for det forgangne år.

 

Beretningen blev taget til efterretning

 

4.       Fremlæggelse af regnskab

Jan fremlagde det reviderede regnskab. Det blev godkendt

 

5.       Kontingentfastsættelse

Kontingentet bibeholdes – kr. 100,- pr. år

 

6.       Indkomne forslag

Der var ikke indkommet nogen forslag

 

7.       Valg af bestyrelse

På valg er

Anker Nielsen

Jan Kristiansen

Ole Truelsen

Tine Lund

Alle 4 modtog genvalg og er hermed valgt for 2 år

 

8.       Valg af suppleant

Henrik Lauenborg modtog ikke genvalg.

I stedet blev valgt Henrik Osterkryger

 

9.       Valg af bilagskontrollanter

Kirsten Berggren og Randi Jensen modtog genvalg

 

10.   Valg af bilagskontrollantsuppleant

Bente Holm Jensen modtog genvalg

 

11.   Evt

Vi skal have slettet den gamle Facebook-profil

Vi opfordrer folk til at købe nye medlemskort

 

Bendt takkede for god ro og orden.

 

 

 

 

Ref: Benny


Møde i Fuglebjerg Forsamlingshus tirsdag d. 20. februar kl. 19.00


Dagsorden:
1) Godkendelse af dagsorden
• Godkendt
 
2) Godkendelse af referat fra sidste møde
• Godkendt
 
3) Siden sidst – herunder receptionen 17/2
•       Der er blevet lagt knust asfalt ud på vejen/p-pladsen bagved.
•       Hjertestarter og skab er sat op og anmeldt til Tryk
•       Krukker ude foran er plantet til
•       Affalds container – nogen har benyttet vores container. Mikkel har opdaget det og undersøgt affaldet, hvor i der lå navnet på personen. Vedkommende er blevet kontaktet og beklagede meget.
•       Mikkel er startet.
•       Der skal laves en ny kontrakt – det bliver i stedet et anpartsselskab ved navn: Anpartsselskabet Mikkel. Hvis det skulle ske at det ikke går med forsamlingshuset, så går han ikke også ned med Grillbassen. For os betyder det intet.
•       Der er et ønske om et nyt p-skilt, hvor der er påskrevet at parkeringspladsen er forbeholdt forsamlingshusets gæster – da vi oplever at andre benytter pladserne, hvilket de officielt gerne må, da det er en offentlig p-plads. Men måske det kan mindske brugen.
•       Til Mikkels velkomst reception var der ca. 170 besøgende. Der var en masse lækker tapas til de fremmødte og der var også et par enkelte henvendelser med nogle arrangementer.
 
4) Generalforsamling 26/3 kl. 19
•       Der er genvalg til Ole Truelsen, Anker, Jan og Tine – alle har sagt ok til genvalg. Henrik er stoppet, og Lisbeths mand foreslås som suppleant.  
•       I stedet for at sætte noget i avisen, bliver der lavet et opslag på Facebook og der sættes nogle plakater op omkring i byen. Benny og Jan sætter sig sammen og får styr på det.
•       Alle der møder op til generalforsamlingen har stemmeret.
 
5) Økonomi
• Vi har fået ca. 10.000kr tilbage i moms og 2500kr fra Andel (strøm) De få medlemmer der er, skal de forsat betale medlemskab? Vedtægterne skal efterses og revideres.  
 
6) Hjemmeside
•       Den er oppe og køre, men der skal stadig rettes til og det bliver gjort løbende.
•       Vedtægterne skal rettes.
•       Der skal billede/billeder på forsiden og billeder fra arrangementer lægges ind løbende.
•       Referater bliver også lagt ind fra d. 1/4- 24
 
7) Til og fra bestyrelse, venner, bankospillere, Mikkel og andre
•       Benny beder om referater skrevet i dagsorden og Ole K foreslår, at det skrives i kursiv, så der kan ses forskel på dagsorden og referat.
•       Henny har fået navn og adresse på nogen vi kan ansøge om penge til og få ordnet gulv.
•       Forslag til at lave en fane på hjemmesiden, hvor man kan se billeder fra forskellige arrangementer (billede galleri) af opdækninger og buffeter.
•       Mikkel har lagt 2 arrangementer ind i kalenderen og slået det op på Facebook. Påskefrokost (lige nu tilmeldt 25 stk.) og Tupperware party (lige nu 15 stk.
tilmeldte)
•       Måske der mangler lydpaneler i den store sal.
 
8) Årshjul i forsamlingshuset
•       Påskefrokost d. 28/3-24
•       Tupperware party d.14/3-24
•       Oktoberfest afholdes d. 5/9-24
•       Juletræsarrangementet gentages igen i år – det bliver 2. søndag i advent (8/12-24)
•       Juledekorations kursus bliver afholdt torsdag d. 14/11-24
(Medbring gode ideer til aktiviteter for det kommende år)
•       Danseaften med musik
•       Lan party
•       Fællesspisning med børn – børneunderholdning.
•       MGP – fest
•       Loppemarked
•       Foredrag
•       Grisfest m. helstegt pattegris (Sommer arrengement)
•       Smørebrøds arrengement  
•       Singelfest
•       Jazz aften
•       Musik bingo banko
•       Banko og Burger
•       Vildtaften
•       Kaffe og kage bord
•       Valentins middag
•       Påskefrokost med påskeskattejagt  
•       Mors/farsdags middag
•       Stegt Ål
•       Søndags brunch buffet
•       Børnedisko  
 
9) Kommende arbejdsopgaver
•       Lions har 50-års jubilæum d 9/3-24. Jan deltager og tager en gave med af værdi 1000kr.
•       Jan og Benny planlægger generalforsamlingen
 
10)               Næste møde d. 23/4 kl. 19 (Konstituerende møde mm.)
 
11)               Evt.
 
•       Til fremtidige møder bliver forplejningen kaffe/te og frugt, skulle en fra bestyrelsen have lyst til at bage, må det gerne medbringes.  
•       Forslag til og lave plakater til de forskellige arrangementer der afholdes i huset, som kan sættes op forskellige steder i byen.
 
Fremmødte: Benny, Anker, Ole K, Henny, Linda, Jan, Dorthe, Mikkel og Tine Fraværende: Lisbeth, Ole T og Henrik