VEDTÆGTER FOR FORENINGEN FUGLEBJERG FORSAMLINGSHUS
   
Navn og hjemsted
§ 1 
Foreningens navn er "Fuglebjerg Forsamlingshus".
Foreningens hjemsted er Lundevej 8, 4250 Fuglebjerg
Formål
§2
Foreningens formål er at virke som møde-, spise- og samlingssted for egnens befolkning og foreninger, herunder med henblik på at afholde møder, udstillinger, opvisninger, fester og andre private arrangementer.

Medlemskab
§ 3
Som medlem af foreningen kan optages enkeltpersoner og sammenslutninger. Bestyrelsen fastsætter prisen for de medlemsbeviser, som ønskes udstedt. Medlemsbeviser er personlige og uoverdragelige.

Generalforsamlingen
§4
Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal med følgende dagsorden:
l. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Bestyrelsens beretning om forsamlingshusets virksomhed i det forløbne år
4. Fremlæggelse og godkendelse af det kontrollerede regnskab
5. Behandling af indkomne forslag
6. Behandling af budget samt fastsættelse af kontingent
7. Valg til bestyrelse
8. Valg af bestyrelses suppleant
9. Valg af 2 bilagskontrollanter
10. Valg af 1 bilagskontrollant suppleant
11. Eventuelt
Indkaldelse til generalforsamling sker med mindst 14 dages varsel ved avertering i en eller flere lokale aviser og ved opslag i forsamlingshuset.
Forslag, der ønskes behandlet, må være formanden i hænde senest 8 dage før
generalforsamlingen. Sådanne forslag skal bekendtgøres ved generalforsamlingens begyndelse.
På generalforsamlingen kan der ikke stemmes ved fuldmagt. Hvert medlem (jfr. § 3) har kun en stemme.

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed.
Beslutning om ændring af vedtægter eller om foreningens opløsning (jfr. § 11), kræver dog, at 2/3 af foreningens medlemmer stemmer for.

Ekstraordinær generalforsamling
§ 5
Såfremt det ikke er mødt mindst 2/3 af foreningens medlemmer ved 1. generalforsamling, kan der til gennemførelse af vedtægtsændringer indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i henhold til reglerne i § 5. Ved den ekstraordinære generalforsamling træffes beslutningen om
vedtægtsændring ved almindelig stemmeflerhed.


Bestyrelse
§ 6
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, såfremt et flertal af bestyrelsen ønsker det, eller 25 % af medlemmerne skriftligt tilkendegiver ønske herom.
Indvarsling sker som til ordinær generalforsamling.
Ekstraordinær generalforsamling skal være afholdt senest 1 måned efter beslutning om, at en sådan skal afholdes I begæring er indleveret.
Forsamlingshuset ledes af en bestyrelse på indtil 9 medlemmer, alle vælges af ”private personer”
Som vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen med almindelig stemmeflerhed.                                              
Hvert år afgår efter tur 4, henholdsvis 5 medlemmer, første gang efter lodtrækning
Såfremt bestyrelsen består af mindre en 7 medlemmer, ved stemmelighed har formanden 2 stemmer
Hvert år vælges 1 suppleant.
Genvalg kan finde sted.
Bestyrelsen, der konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen, vælger selv sin formand, næstformand, sekretær og kasserer samt fastsætter forretningsorden.
Ordinært bestyrelsesmøde afholdes, når formanden finder det nødvendigt - dog mindst 2 gange årligt. Ekstraordinært bestyrelsesmøde kan indkaldes, hvis 3 af medlemmerne begærer det.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af dens medlemmer er til stede.
Afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Over bestyrelsens møder føres protokol, der underskrives af formanden (eller i hans forfald næstformanden) og af sekretæren.

Drift
§7
Bestyrelsen varetager foreningens daglige ledelse i overensstemmelse med dens formål.
Bestyrelsen skal drage omsorg for, at der føres et nøjagtigt og fuldstændigt driftsregnskab og en status med angivelse af selskabets aktiver og passiver.
Det påhviler således bl.a. bestyrelsen at medvirke til at skabe tilfredsstillende bygningsmæssige forhold til forsamlingshusets aktiviteter, at drage omsorg for udlejning og fastsættelse af lejesatser, at ansætte og afskedige det til driften evt. nødvendige personale samt at udarbejde årlige regnskaber, herunder fastlæggelse af budgetter for driften.
Foreningen tegnes af formanden i forbindelse med kassereren. Beslutning om køb, afhændelse eller pantsætning af fast ejendom eller optagelse af lån, træffes dog af generalforsamlingen med 2/3 flertal af de fremmødte. Der kan meddeles prokura.


Kapitalforhold og hæftelse
§ 8
Den til foreningens oprettelse og drift nødvendige kapital søges tilvejebragt ved offentlige og private indskud, indsamlinger blandt egnens befolkning, arrangementer, belåning af fast ejendom, indtægter ved udleje af lokaler og gennem kontingenter.
Foreningens midler, herunder eventuelt overskud, der ikke findes nødvendigt til den daglige drift, skal indsættes i lokale pengeinstitutter på forsamlingshusets navn eller anbringes i overensstemmelse med de for anbringelse af umyndiges midler gældende regler.
For foreningens forpligtelser hæfter alene dens aktiver, idet bestyrelse eller tilsluttede medlemmer ikke hæfter personligt.
§ 9
Bestyrelsen træffer bestemmelse om bygningens benyttelse og brug, og afgør i hvilke tilfælde, der skal ydes betaling og hvor meget.
Såfremt bestyrelsen finder det nødvendigt, kan der ansættes en lønnet forretningsfører.
Bestyrelsen ansætter en vært til at forestå udlejning af lokaler, servering, rengøring af lokaler og pladser m.m. Værten kan ansættes som forpagter mod betaling af forpagtningsafgift i.h. t. speciel kontrakt.
Forsamlingshuset kan kun udlejes til medlemmer med gyldigt medlemskort/-bevis.
Intet medlem har ret til fremleje af forsamlingshuset.
Ved udlejning til udstilling, fest eller lignende, hvor der skal foretages opstillinger, som eventuelt kan forvolde skade, kan bestyrelsen forlange, at vedkommende lejer stiller depositum. Hvis der forvoldes skader, vurderes disse af bestyrelsen, der fastsætter den
erstatning, der skal betales.
Bestyrelsen skal i øvrigt, under hensyn til foreningens økonomi, sørge for nødvendig vedligeholdelse af ejendom og inventar.


Regnskab og revision
§ 10
Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
Regnskabet, der skal indeholde driftsregnskab og status, revideres 14 dage før den ordinære generalforsamling af de på sidste generalforsamling valgte bilagskontrollanter


Opløsning
§ 11
Til ophævelse af foreningens virksomhed kræves 2/3 flertal af samtlige fremmødte medlemmer på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger.
I fald foreningens opløsning vedtages, realiserer bestyrelsen foreningens aktiver og passiver med henblik på at opnå det mest fordelagtige økonomiske resultat efter indfrielse af kreditorerne.
I tilfælde af opløsning afgiver bestyrelsen til generalforsamlingens beslutning indstilling om anvendelse af foreningens formue til almennyttige og kulturelle formål indenfor Fuglebjerg by

Vedtaget på generalforsamlingen den 22. februar 2001 og med tilføjelsen til §9 vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 4. oktober 2001, samt ændring af §6 vedtaget på generalforsamling d. 22 marts 2010


I bestyrelsen:

Preben Jensen fmd.     
Emilie Laursen - sekr.
Pia Nyberg
Anker Nielsen - næstfmd.
Ole Kert
Jan Kristiansen - kasserer
Ole Truelsen